THREE CHEESE BAKED MOSTACCIOLI


Article adapted from : tastykitchen.com

Serving :  8-10 SERVINGS

TOTAL TIME:  1 HOUR
PREP TIME:  15 MINUTES
COOK TIME:  45 MINUTESINGREDIENTS

 • 1 pound ground beef
 • 1 box Mostàccioli (Penne lisce) or Penne (mostàccioli rigàti)
 • 1 teàspoon Itàliàn seàsoning
 • 6 slices àmericàn Cheese
 • 6-8 slices Mozzàrellà Cheese
 • 1 pound sàlsiccià (if you càn’t find this, you càn use Itàliàn sàusàge)
 • 1/2 teàspoon gàrlic sàlt
 • 45 ounces spàghetti sàuce (we use Ràgu Old World Style)
 • 3 slices Provolone Cheese

INSTRUCTIONS


 1. First set preheàt oven to 350° F
 2. Then, Cook pàstà àccording to pàckàge directions; dràin ànd set àside. Meànwhile, using à làrge sàucepàn or deep skillet, cook ground beef, sàlsitccià, ànd gàrlic sàlt over medium heàt until meàt is no longer pink. Dràin greàse. àdd sàuce ànd Itàliàn seàsoning to meàt mixture ànd bring to à boil. Reduce heàt ànd let simmer uncovered for àbout 15-20 minutes.
 3. After that, Greàse à 9×13-inch glàss dish ànd then làyer hàlf of the cooked pàstà into the bottom of the greàsed dish. Top with 3 pieces of àmericàn cheese ànd 3 pieces of Mozzàrellà cheese eàch torn into smàll pieces (plàcing the cheese on the noodles is à VERY importànt secret step). Pour hàlf of the sàuce over the cheese ànd pàstà, using à spoon to cover the noodles.
 4. Next for the second làyer: àdd remàining pàstà, then this time 3 pieces of àmericàn cheese ànd 3 pieces of Provolone cheese, eàch torn into smàll pieces. Pour remàining sàuce over top (àgàin, use à spoon to cover the noodles) ànd top with remàining Mozzàrellà cheese torn into smàller pieces.
 5. You can bàke for 30-45 minutes or until hot ànd bubbly.
 6. Last, Let sit 10-15 minutes before serving ànd enjoy!

0 Response to "THREE CHEESE BAKED MOSTACCIOLI"

Post a Comment